Zarząd Fundacji Homo Homini Frater ma siedzibę: Opole, ul. Kołłątaja 23 (w lokalu Stowarzyszenia Radiestetów). Telefon: 77 455 55 24 i 606 286 163. Adres do korespondencji: 45-064 Opole,  ul. Kołłątaja 23 / 2.

Fundacja Homo Homini Frater (Człowiek Człowiekowi Bratem) założona przez uczestników szkoleń rozwoju duchowego została zatwierdzona przez ministra edukacji narodowej w maju 1990 roku. Jest wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043517.

STATUT FUNDACJI „HOMO HOMINI FRATER”

I

1. Fundacja „Homo Homini Frater” zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez: Krystynę Władysławę Aleksa, Zdzisława Bobowskiego, Barbarę Teresę Kierejsza, Antoniego Kmiecika, Wiesława Kornalewicza, Marię Alicję Krywald, Krystynę Piskozub, Krystynę Irene Rogińską, Annę Żółtańską i Irenę Zaleszczyk.

II

1. Fundacja nosi nazwę „Homo Homini Frater”.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

3. Fundacja działa na terenie rzeczypospolitej i za granicą.

4. Fundacja może tworzyc oddziały w kraju i za granicą.

5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

6 Nadzór nad Fundacja sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

III

Celem fundacji jest działanie poprzez różnorodne formy, na rzecz:

1. rozwoju duchowego z poszanowaniem światopoglądu, wyznania, przekonań każdego człowieka, bez względu na narodowość, czy status społeczny,

2. coraz głębszego rozumienia sensu i treści życia,

3. zintegrowania własnej osobowości – doskonalenia osobowości,

4. samorealizacji.

IV

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, kursów, seminariów i sympozjów.