1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Homo Homini Frater przetwarzająca dane osobowe osób, które zgłosiły się na kursy i wczasy Rozwoju Duchowego lub są zainteresowane tymi szkoleniami, co zgłosiły w korespondencji do Fundacji i tym samym przekazały nam swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem konieczne dla skorzystania z kursów lub wczasów RD. Fundacja nie uzyskuje danych osobowych z innych źródeł niż dobrowolne zgłoszenia osób zainteresowanych kursami i wczasami RD.

2. Adres do Fundacji celem przesłania korespondencji: Fundacja Homo Homini Frater, 45-o64 Opole, ul. Kołłątaja 23 / 2; adres e-mailowy: homo@homini.eu

3. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia kursów i wczasów rozwoju duchowego.

4. Fundacja nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom krajowym lub zagranicznym, ani osobom prywatnym.

5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby zainteresowanej kursami i wczasami RD wyrażoną na Formularzu Zgłoszeniowym lub taka zgoda wynika z konieczności odpowiedzi na zadane pytanie.

6. Dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne ze względów szkoleniowych oraz wynika z obowiązującego prawa (opłaty za kursy, wpłaty darowizn).

7. Fundacja przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres do korespondencji, adres e-mailowy, numer telefonu, informacje o przebytym szkoleniu, dane finansowe (opłaty za kursy, wpłaty darowizn).

8. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Fundacja ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii), sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach prosimy o e-mail lub list na adres korespondencyjny Fundacji z odpowiednim żądaniem.

9. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie przez danych narusza Państwa prawa prosimy nas o tym powiadomić. Postaramy się rzetelnie zareagować na Państwo uwagi i sugestie. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony na jego miejsce).

10. Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, a Fundacja dołoży starań aby poziom zabezpieczeń wzrastał adekwatnie do ewentualnych zagrożeń. Dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian systemów informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.