REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH i we Wczasach ROZWOJU DUCHOWEGO

 1.  Fundacja Homo Homini Frater organizuje, w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, szkolenia w postaci kursów Rozwoju Duchowego.
 2. Co roku Fundacja zamieszcza na swojej stronie internetowej (homini.eu), w mediach i na forach internetowych informację o terminach kursów oraz o opłatach.
 3. Rezerwacja miejsca na szkoleniu wiąże się z przysłaniem zgłoszenia (najlepiej na druku Zgłoszenie ze strony internetowej), uzyskaniu kwalifikacji i dokonaniu wpłaty, na konto ośrodka,  w wysokości przewidzianym jako koszt pobytu w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym.
 4. Każda osoba indywidualnie uiszcza w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowtm należność za swój pobyt. Opłacenie kosztów pobytu winno nastąpić nie później niż na 35 dni przed rozpoczęciem turnusu, wyjątkowo wpłata może być dokonana w trakcie zakwaterowania w ośrodku.
 5. W razie rezygnacji uczestnika z kursu zwrot opłaty za pobyt należy załatwiać z ośrodkiem.
 6. Zasadą jest kwaterowanie uczestników w pokojach 2 – 3 osobowych. Małżeństwa i pary kwaterowane są w pokojach dwuosobowych.
 7. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w pojedynkę winny poprosić o to w zgłoszeniu. Są małe szanse na pozytywne załatwienie takiej prośby.
 8. Osobie przyjętej na wczasy Rozwoju Duchowego Fundacja wysyła potwierdzenie. W treści potwierdzenia zawarte są informacje organizacyjne — m.in. o sposobach dojazdu i koncie, na które należy dokonywać wpłat za pobyt.
 9. Przywiezienie ze sobą zwierzęcia (np. psa) wiąże się z koniecznością uzyskania odrębnego pokoju, zgody Fundacji i może się wiązać z dodatkową opłatą.
 10. W trakcie pobytu szkoleniowego nie pije się alkoholu, nawet w małych ilościach.
 11. W kursach Rozwoju Duchowego mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 lat, nie cierpią na choroby psychiczne i nie są uzależnione od narkotyków. Osoby z poważnymi schorzeniami serca i kobiety w ciąży nie biorą udziału w części relaksowo-medytacyjnej.
 12. Osoby, dla których zabrakło miejsc, zostaną o tym powiadomione.
 13. Jeśli ktoś zdecyduje się na przyjazd w ostatniej chwili, powinien telefonicznie upewnić się, czy są jeszcze wolne miejsca, dzwoniąc do Fundacji.
 14. Fundacja ma prawo odmowy przyjęcia na szkolenie RD i zastrzega  sobie prawo do odmowy podania przyczyn nieprzyjęcia na szkolenie RD.
 15. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Zasady RODO zostały wyszczególnione w tekście poniżej i na podstronie RODO:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Homo Homini Frater przetwarzająca dane osobowe osób, które zgłosiły się na kursy i wczasy Rozwoju Duchowego lub są zainteresowane tymi szkoleniami, co zgłosiły w korespondencji do Fundacji i tym samym przekazały nam swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem konieczne dla skorzystania z kursów lub wczasów RD. Fundacja nie uzyskuje danych osobowych z innych źródeł niż dobrowolne zgłoszenia osób zainteresowanych kursami i wczasami RD.

2. Adres do Fundacji celem przesłania korespondencji: Fundacja Homo Homini Frater, 45-064 Opole, ul. Kołłątaja 23 / 2; adres e-mailowy: homo@homini.eu

3. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia kursów i wczasów rozwoju duchowego.

4. Fundacja nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom krajowym lub zagranicznym, ani osobom prywatnym.

5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby zainteresowanej kursami i wczasami RD wyrażoną na Formularzu Zgłoszeniowym lub taka zgoda wynika z konieczności odpowiedzi na zadane pytanie.

6. Dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne ze względów szkoleniowych oraz wynika z obowiązującego prawa (np. wpłaty darowizn).

7. Fundacja przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres do korespondencji, adres e-mailowy, numer telefonu, informacje o przebytym szkoleniu, dane finansowe (opłaty za kursy, wpłaty darowizn).

8. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Fundacja ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii), sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach prosimy o e-mail lub list na adres korespondencyjny Fundacji z odpowiednim żądaniem.

9. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie przez Fundację danych narusza Państwa prawa prosimy nas o tym powiadomić. Postaramy się rzetelnie zareagować na Państwo uwagi i sugestie. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony na jego miejsce).

10. Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, a Fundacja dołoży starań, aby poziom zabezpieczeń wzrastał adekwatnie do ewentualnych zagrożeń. Dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian systemów informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.